ARTYKUŁY

“Obóz rządzący chce także zmienić zaproponowane przez NSZZ “Solidarność” kary za łamanie zakazu handlu w niedziele.”

PIS UJAWNIŁ SWOJE POPRAWKI DO PROJEKTU USTAWY O ZAKAZIE HANDLU W NIEDZIELE!

tesco

Zakaz handlu nie będzie obowiązywał w drugą ani czwartą niedzielę miesiąca (chyba że przypadnie wtedy święto), dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem, ani w niedzielę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkanocy – przewiduje poprawka obozu PiS zgłoszona na środowym posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. rynku pracy.

Posłowie PiS przygotowali łącznie 10 poprawek, jednak w środę udało się przegłosować jedynie dwie, kosmetyczne zmiany (jedna dotyczyła zmiany tytułu ustawy, a druga – zamiany cyfry rzymskiej na arabską w oznaczeniu jednego z rozdziałów). Trzecia poprawka – już bardziej skomplikowana – precyzowała, kto ma być objęty projektowaną ustawą. Dyskusja nad nią była gorąca, w pewnym momencie posłowie oraz obecni na sali goście pogubili się i nie potrafili sobie wzajemnie wytłumaczyć, kto dokładnie będzie objęty ustawą, a kto nie.

Wymiana zdań skończyła się w ten sposób, że posłowie opozycji i przedstawiciele branży handlowej poprosili szefa podkomisji, Janusza Śniadka o przerwanie posiedzenia w celu zapoznania się na spokojnie ze zgłoszonymi poprawkami (ujawnionymi dopiero dziś, choć – jak wynika z informacji portalu wiadomoscihandlowe.pl – część z nich przygotowano jeszcze przed wakacjami). Poseł PiS przychylił się do tej prośby. Kolejne posiedzenie podkomisji zaplanowano na czwartek, na godz. 12.

Czego dotyczy osiem poprawek, których nie udało się w środę rozpatrzyć? Kluczowa z nich (poprawka nr 7) określa, co dokładnie będzie zakazane w niedziele i święta. W te dni nie będzie możliwy “handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem” ani “powierzanie pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem”. Przewidziano jednak aż 23 wyjątki od tej zasady. Zgodnie z nimi, z niedziele handel będzie dozwolony:

1) na stacjach paliw płynnych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży paliw
2) w kwiaciarniach
3) w aptekach i punktach aptecznych
4) w zakładach leczniczych dla zwierząt
5) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży pamiątek, upominków i dewocjonaliów
6) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych, kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych
7) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
8) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich
9) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
10) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych
11) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych
12) w placówkach handlowych na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniczych, w portach morskich i rzecznych
13) w strefach wolnocłowych
14) w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich
15) na terenie jednostek penitencjarnych
16) na terenie garnizonów
17) w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany
18) w przypadku sprzedaży towarów z automatów
19) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia
20) w hurtowniach farmaceutycznych
21) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż części zamiennych i maszyn rolniczych
22) w przypadku sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy przy cmentarzach
23) w placówkach handlowych w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, będącego osobą fizyczną, wyłącznie osobiście i we własnym imieniu

– Proponuje się także rezygnację z przesłanki zgody na wykonywanie pracy udzielanej przez pracownika lub zatrudnionego. Powyższe kryteria występujące w obywatelskim projekcie ustawy w sposób nieuzasadniony różnicują bowiem sytuację podmiotów prowadzących placówki handlowe i mogą stanowić źródło nadużyć. Ich stosowanie w praktyce byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do weryfikacji – czytamy w uzasadnieniu.

Zakaz handlu nie będzie obowiązywał nikogo w drugą ani czwartą niedzielę każdego miesiąca, w ostatnie dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem, ani w jedną niedzielę przed Wielkanocą. Jednak jeżeli w drugą lub czwartą niedzielę miesiąca przypadnie święto, to zakaz będzie musiał być respektowany.

Ważna jest także poprawka nr 5, w której PiS proponuje nowe definicje, m.in. placówki handlowej, handlu, pracownika oraz “pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta”. Ostatnia z wymienionych definicji precyzuje, że zakaz handlu będzie obowiązywał od północy do północy (przypomnijmy, że związkowcy z “Solidarności” proponowali, aby zakaz kończył się o godz. 6 rano w poniedziałek).

– Celem takiej definicji jest umożliwienie wykonywania pracy we wczesnych godzinach porannych przede wszystkim na giełdach rolno-spożywczych i ogrodniczych w poniedziałki, a także w dni następujące bezpośrednio po świętach, co jest konieczne do tego, aby sklepy w takie dni miały pełne zaopatrzenie poczynając od godzin ich otwarcia, np. od 6.00 – napisano w uzasadnieniu.

Przez “handel” rozumiany będzie “proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne”, a przez “placówkę handlową” – “obiekty, w których jest prowadzony handel oraz inne czynności związane z handlem, w szczególności: sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe, biura zbytu, jak również platformy i sklepy internetowe, jeżeli w takich placówkach praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych”.

Ta sama poprawka – nad którą posłowie głosować będą najwcześniej w czwartek – wprowadza także rozróżnienie osób pracujących w handlu na “pracowników” i “zatrudnionych”, po to, aby ustawa objęła zarówno osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę, jak i osoby wykonujące w placówce handlowej prace na podstawie umów prawa cywilnego.

Zgodnie z poprawką, z projektu ustawy usunięta zostanie definicja “podmiotu świadczącego usługi na rzecz handlu” (centra logistyczne, centra magazynowe, terminale kontenerowe i centra dystrybucyjne). Poprawka przewiduje też, że w projektowanej ustawie znajdzie się natomiast definicja “wykonywania czynności związanych z handlem”. Doprecyzuje ona, że w niedziele zakazane będzie nie tylko stanie za ladą, ale również wykonywanie czynności “związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją”.

Co ciekawe, PiS chce zapobiec możliwości obchodzenia ustawy przez firmy poprzez… nakłanianie pracowników do pracy w sklepie bez wynagrodzenia. – W placówkach handlowych zakazane jest powierzanie wykonywania pracy nieodpłatnie – brzmi nowy, proponowany artykuł.

Kolejna poprawka, wprowadzająca do projektowanej ustawy nowy rozdział, reguluje kwestię handlu w Wigilię Bożego Narodzenia i w sobotę (tak, sobotę) przed dniem Wielkanocy. W te dwa dni handel i wykonywanie czynności związanych z handlem ma być dozwolone jedynie do godziny 14.00 (chyba, że 24 grudnia przypadnie w niedzielę).

Obóz rządzący chce także zmienić zaproponowane przez NSZZ “Solidarność” kary za łamanie zakazu handlu w niedziele. Jeśli przygotowana przez PiS poprawka zostanie przyjęta, to pracodawcom grozić będą kary w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł. Jednak kto “złośliwie lub uporczywie” naruszać będzie przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele, podlegać będzie nie tylko karze grzywny, lecz również karze ograniczenia wolności.

– Ponadto proponowana redakcja poprawki wyklucza odpowiedzialność pracownika lub zatrudnionego, którzy wykonywaliby pracę w placówce handlowej w przypadkach zakazanych w ustawie – dodają autorzy poprawki.

Ostatnia z proponowanych poprawek dotyczy terminu wejścia w życie ustawy. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2018 r.

źródło: wiadomoscihandlowe.pl