ARTYKUŁY

“na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. “

SEJM ZAJMIE SIĘ PROJEKTEM USTAWY ZNOSZĄCEJ ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu (5-7 grudnia) odbędą się pierwsze czytania projektu ustawy uchylającej w całości ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, a także projektu ustawy nowelizującej Kodeks pracy w taki sposób, aby zagwarantować pracownikom dwie wolne niedziele w okresie czterech tygodni, nie nakazując przy tym handlowcom zamykania sklepów.

Autorami obu projektów są posłowie Platformy Obywatelskiej. Drugi ze wspomnianych projektów trafił do Sejmu już w listopadzie 2017 r., z kolei pierwszy czeka w sejmowej “zamrażarce” od kwietnia br.

Jak czytamy w uzasadnieniu jednego z projektów, jego autorzy spodziewali się wywołania przez ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele – w dłuższej perspektywie czasowej – negatywnych skutków społecznych i gospodarczych. Ponadto, jak ocenili, ustawa obowiązująca w Polsce od marca 2018 r. ma “ograniczony zakres działania (liczne wyłączenia zakazu)”, a przez to “dużą podatność jej przepisów na obchodzenie”.

– Nie spowoduje ona znaczącej poprawy sytuacji ogółu pracowników zatrudnionych w handlu w zakresie prawa do wypoczynku od pracy, a jej rzeczywistymi skutkami będzie spadek zatrudnienia w tej gałęzi gospodarki oraz wśród dostawców placówek handlowych objętych zakazem – napisano w uzasadnieniu.

Zdaniem posłów Platformy Obywatelskiej, uchylenie obecnie obowiązującej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele – na co mają nadzieję – “wpłynęłoby korzystnie na warunki prowadzenia działalności przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców”.

– Przywrócenie warunków prowadzenia działalności handlowej równych dla wszystkich placówek handlowych zapewni równe traktowanie przedsiębiorców i konkurencję. Skorzystają z niej w szczególności ci przedsiębiorcy, którzy mają ograniczone możliwości prowadzenia handlu w niedziele osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek – czytamy.

Drugi projekt ustawy autorstwa PO przewiduje nowelizację jednego przepisu Kodeksu pracy. Po zmianie miałby on brzmieć następująco: “Pracownikowi pracującemu w niedziele przysługują, w okresie 4 tygodni, co najmniej dwie niedziele wolne od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144”.

Wspomniany powyżej art. 144 – a zatem wyjątek od proponowanej zasady – stanowi, że “na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca”.

Co ciekawe, Sejm na najbliższym posiedzeniu nie zajmie się innym projektem ustawy dotyczącym niedzielnego handlu, przygotowanym przez posłów Nowoczesnej i czekającym na rozpatrzenie najdłużej, bo od października 2017 r. Projekt ten dotyczy “umożliwienia placówkom handlowym prowadzenia działalności handlowej we wszystkie dni tygodnia przy jednoczesnym zobowiązaniu ich do zapewnienia pracownikom możliwości wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca”. Jest zatem w zasadzie tożsamy z jednym z projektów autorstwa PO.

Należy podkreślić, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu najprawdopodobniej zostanie przedstawione sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o jeszcze innym poselskim projekcie ustawy nowelizującej ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Chodzi o najnowszy projekt przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, uszczelniający zakaz m.in. poprzez wprowadzenie kryterium tzw. przeważającej działalności do wyjątku od zakazu przewidzianego dla placówek pocztowych.

Druga istotna zmiana dotyczyć ma “zalegalizowania” pomocy udzielanej w sklepie przedsiębiorcom przez członków ich rodzin. Katalog osób, które mogłyby udzielać pomocy w sklepie, obejmowałby: małżonka, dzieci własne, dzieci małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma. Jednak nawet te osoby nie mogłyby udzielać pomocy w niedziele, jeśli byłyby zatrudnione w placówce handlowej tego przedsiębiorcy.

Biorąc pod uwagę rozkład sił w Sejmie, olbrzymią niespodzianką byłoby udzielenie przez większość posłów poparcia projektom przygotowanym przez opozycję, lub ewentualny brak poparcia dla najnowszych pomysłów PiS-u.

źródło: wiadomoscihandlowe.pl